Tukinetti

LUOMUSITOUMUSTILAN MYYNTIKASVIVAATIMUS

Sitoumusehdoissa lukee, että tila joka siirtää ja tekee ensimmäisen luomusitoumuksen, on viljelykierrossa tuotettava ns. myyntikasveja sitoumuksen 4. ja 5. vuotena keskimäärin 30% luomusitoumusalasta laskettuna. Esim. Tila on siirtynyt luomuvalvontaan huhtikuussa 2015 ja hakenut 1. luomusitoumusta. Tilalla ei ole eläimiä. Luomusitoumusehtojen mukaan tilan on tuotettava viljelykierrossa luomusitoumusehtojen liitteissä 1 tai 2 mainittuja kasveja yhteensä keskimäärin 30% luomusitoumusalasta laskettuna. Tilan luomusitoumusala on 35 ha. Myyntikasviala lasketaan näin; 35 ha x 30% x 2 vuotta (koska sitoumusta on jäljellä 2 vuotta) = 21 ha. Tilan on siis tuotettava 21 ha:n alalla kahden vuoden aikana niitä kasveja, joita on mainittu luomusitoumusehtojen liitteissä 1 ja 2. Satoa ei ole kuitenkaan pakko myydä vaikka puhutaan myyntikasveista ja viljelykierron saa itse suunnitella, myyntikasvialaa ei ole pakko jakaa tasaisesti joka vuodelle.

Myyntikasvivaatimus ei koske tilaa jos tilan eläintuotanto on luomussa TAI a) käyttää sadon tavanomaisen karjan rehuksi tai b) tilalla (kasvitila, ei kotieläintuotantoa) on voimassa oleva yhteistyösopimus rehuntuotannosta luonnonmukaisen kotieläintilan kanssa.

LUOMUSITOUMUKSEN JATKAMINEN 5-VUOTISEN SITOUMUSKAUDEN JÄLKEEN

Mikäli luomusitoumustila haluaa jatkaa luomusitoumusta 5-vuotisen luomusitoumuksen päätyttyä esim. keväällä 2020 on a) -tapauksen tilan alettava tuottaa myyntikasveja tai siirrettävä luomutuotantoon ne eläimet, joiden rehuksi pääosa tilan sadosta on käytetty. b) -tapauksen tilalle ei ole asetettu vastaavaa vaatimusta. Asiasta on kerrottu sitoumusehtojen kohdassa 5.10. ja VNa 237/2015 25 §. Luomukotieläinsitoumustilan on toimitettava kuitti ELY-keskukseen myydyistä luomueläimistä tai luomukotieläintuotteista viimeistään viimeisenä sitoumusvuotena.

25 § Luomusitoumuksen jatkaminen

Jos maatilalla on tavanomaista kotieläintuotantoa ja maatilan koko peltoala on nurmea, luomusitoumusta ei voida jatkaa eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 8 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla, jos eläimiä ei siirretä luonnonmukaiseen tuotantoon tai maatilalla ei viljellä myyntikasveja 20 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
Kotieläintuotantoa koskevaa luomusitoumusta voidaan jatkaa eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 8 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla, jos maatila tuottaa viimeistään viimeisenä sitoumusvuonna luonnonmukaisia kotieläintuotteita tai eläviä luonnonmukaisesti kasvatettuja kotieläimiä myyntiin. Jos viljelijä tekee 5 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa uuden sitoumuksen, edellä mainittu määräaika määräytyy aikaisemman sitoumuksen perusteella.
Jos viljelijä alkaa luomusitoumuksen päättymisen jälkeen viljellä maatilaansa muutoin kuin luonnonmukaisesti, hän voi antaa uuden luomusitoumuksen aikaisintaan kahden vuoden kuluttua sen kasvukauden alusta, jona maatilaa on alettu viljellä muutoin kuin luonnonmukaisesti.

Kasvinviljelytila voi siis jatkossakin tuottaa luomusitoumusalalla vain nurmea mikäli rehuntuotanto luomukotieläinsitoumustilan kanssa on jatkuvaa, säännöllistä ja siitä on kirjallinen sopimus.
Vastaavasti tila, jossa on tavanomainenkarja, eikä eläintuotantoa siirretä luomuvalvontaan, on tilan alettava tuottamaan viljelykierrossa luomusitoumusehtojen liitteissä 1 ja 2 mainittuja kasveja keskimäärin 30% luomusitoumusalasta laskettuna sitoumuskauden aikana.


Myyntikasvialaa voi pienentää jättämällä esim. suojavyöhykenurmet pois luomusitoumuksesta, koska niille ei makseta luomukorvausta.

Jukka Kivioja
Luomuasiantuntija
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)
Maaseutupalvelut- yksikkö (MP-yksikkö)
jukka.kivioja@ely-keskus.fi
p. 0295 023 553
faksi 08 - 614 1670
Kainuun ELY - keskus
PL115 (postiosoite)
Kalliokatu 4 (käyntiosoite)
87100 KAJAANI
www.ely-keskus.fi/kainuu